Reklamace

Jak postupovat při reklamaci zboží zakoupeného na www.lipkahq.cz

I sebekvalitnější výrobky se mohou pokazit, a pokud se to náhodou stane u zboží zakoupené u nás, rádi Vám pomůžeme. Jestliže se závada vyskytne v záruční době, máte samozřejmě právo uplatnit reklamaci. Doporučujeme postupovat následujícím způsobem:

1. Připravte si doklady:... a to nákupní doklad (fakturu, paragon), dodací list a záruční list od výrobce.
2. Prostudujte si náš reklamační řád:... kde jsou uvedeny další, podrobnější informace v tomto případě pokračujte následujícím krokem:
3. Dopravte zboží k nám
Zásilka prosím viditelně označte "REKLAMACE" a k porouchanému zboží prosím přiložte kopii nákupního dokladu a dodacího listu, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, tel. číslo.). O náklady se rozdělíme, vy platíte doručení nám, my hradíme dopravu opraveného zboží k Vám.
4. Dále již pracujeme my: ... tak aby reklamace bylo co nejlépe a nejrychleji vyřízena k Vaší plné spokojenosti.
Tento reklamační řád tvoří nedílnou součást všeobecných obchodních podmínek (dále jen "reklamační řád") a upravuje vztahy mezi zákazníky jako kupujícími a provozovatelem internetového obchodu www.lipkahq.cz/e-shop/ - společností LIPKA HQ s.r.o., jako prodávajícím (dále jen "LHQ") při reklamaci zboží (dále jen "Výrobku").
5. Faktura, záruční list
LHQ vystavuje ke každému zakoupenému Výrobku automaticky nákupní doklad (faktura) a záruční list. Na záručním listu jsou uvedeny veškeré údaje potřebné pro uplatnění záruky, tj. název Výrobku, výrobní číslo datum prodeje a délka záruky.

II. Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od doby převzetí Výrobku a činí u zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, 24 měsíců, u podnikatelů je smluvně záruční doba stanovena podle záruční doby poskytnuté výrobcem Výrobku na 12 měsíců.
Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace Výrobku v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou Výrobku za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou Výrobku, je další případná reklamace vyměněného Výrobku považována za první reklamaci Výrobku. Doba trvání reklamace počne plynout od následujícího dne po přijetí Výrobku k reklamaci a končí vyřízením reklamace. Doba od vyřízení reklamace do doby převzetí Výrobku zákazníkem se nezapočítává do doby trvání reklamace.

III. Reklamační řízení

Zákazník je povinen zajistit prohlídku Výrobku bezprostředně po jeho dodání. Vyskytují-li se na Výrobku vady, je zákazník povinen tyto vady oznámit LHQ bez zbytečného odkladu.
Zákazník je oprávněn uplatnit záruku výlučně u Výrobku, které vykazuje vady, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u LHQ jako prodávajícího. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení nákupního dokladu a záručního listu. Je-li na výrobku uvedeno výrobní číslo, musí toto číslo souhlasit s číslem na dodacím listu.
LHQ nezahájí reklamační řízení, pokud budou porušeny ochranné pečetě Výrobku, informativní nálepky, sériová čísla atd. U Výrobku, které zákazník zakoupil za nižší cenu, se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
Zákazník, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je oprávněn uplatnit reklamaci v nejbližší prodejně LHQ nebo přímo u nejbližšího autorizovaného servisního střediska. Zákazník, který je podnikatelem, nebo zákazník, který obdržel Výrobek se slevou, je povinen uplatnit reklamaci přímo u autorizovaného servisu.
Zákazník je oprávněn vadný Výrobek LHQ zaslat k reklamaci na vlastní náklady. Zásilka musí být označena viditelně "REKLAMACE" a obsahovat reklamovaný Výrobek (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu a záručního listu, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, tel. číslo.). Náklady na doručení Výrobku zpět k zákazníkovi po vyřízení reklamace hradí LHQ. V případě neoprávněné reklamace bude zákazníkovi účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a Výrobek bude na náklady zákazníka a jeho riziko zasláno na zákazníkovu adresu. LHQ neodpovídá za škody způsobené při přepravě Výrobku.
Výrobek předaný zákazníkem k reklamaci bude testován pouze na závadu písemně uvedenou v popisu závady. Zjistí-li LHQ, že příčinou problémů není reklamovaná vada Výrobku, ale vada uvedená v čl. IV reklamačního řádu, je LHQ oprávněno vyúčtovat zákazníkovi účelně vynaložené náklady spojené se zjištěním tohoto stavu a uvedením Výrobku do funkčního stavu.
Zjistí-li LHQ, že vada je odstranitelná, bude vada odstraněna. V případě neodstranitelné vady bude vadný Výrobek vyměněn za nové. LHQ je oprávněn vyměnit zákazníkovi vadný Výrobek za Výrobek se stejnými užitnými vlastnostmi od stejného výrobce. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, lze se dohodnout na přiměřené slevě z ceny Výrobku. V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností bude zákazníkovi vystaven dobropis. Táž práva přísluší kupujícímu, jde li sice o vady odstranitelné, ale kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
Veškeré reklamace Výrobku jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace.
O vyřízení reklamace LHQ informuje zákazníka buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Byl-li Výrobek zaslán LHQ přepravní službou, bude po ukončení reklamace automaticky zaslán na adresu zákazníka.

IV. Případy, kdy LHQ nenese odpovědnost za vady

Záruka (včetně smluvní záruky) se nevztahuje na:
Opotřebení způsobené užíváním Výrobku (zejména opotřebení žacího nože, svorníku nože, zapalovací svíčky, vložky vzduchového filtru motoru, startovací šňůry, klínového řemenu pohonu, strunové hlavy, žacích nástrojů, řezných částí benzínových a elektrických řetězových pil, odstředivé spojky apod.) nebo poškození Výrobku (včetně poškození způsobeného: při nesprávném uvedení Výrobku do provozu, při neodborné instalaci Výrobku, při úpravě Výrobku nebo při užívání či údržbě Výrobku v rozporu s Návodem k používání, vynecháním anebo opožděným provedením předepsané revize, záruční prohlídky nebo servisního úkonu, v důsledku neodborné či chybné demontáže, seřízení anebo montáže, při užívání nebo údržbě Výrobku v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s příslušnými technickými či jinými normami anebo - není-li stanoveno jinak - s obvyklým způsobem užívání nebo údržby Výrobku apod.).
Vady Výrobku v případě, kdy zákazník neprokáže oprávněnost, platnost nebo včasnost reklamace (např. vzhledem k rozporu mezi údaji v Záručním listu a na Výrobku, k chybějícím či neoprávněně pozměněným údajům v Záručním listu, chybějícímu, nečitelnému anebo pozměněnému výrobnímu číslu Výrobku atd.).
Poškození Výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou, živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či jiných vnějších jevů (jako je např. bouřka, požár, přepětí anebo výpadky v síti, teplo, vniknutí kapaliny, prachu nebo cizích předmětů do Výrobku aj.).
Mechanické poškození Výrobku (např. pádem, zlomením, nárazem, najetím na překážku, přetržením nebo jiným poškozením přívodního kabelu, konektoru či jiné části Výrobku aj.).
Poškození způsobené použitím nevhodné náplně (včetně nevhodného nebo znečištěného paliva či maziva) anebo nevhodnými provozními podmínkami.
Poruchy, projevy a jiné nedostatky způsobené nevhodnou kvalitou elektromagnetického signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod.
Úkony potřebné v rámci údržby, čištění, revize, seřízení nebo kontroly parametrů Výrobku (ledaže by v Záručním listu, v ZP nebo v Návodu k používání bylo výslovně uvedeno jinak).
Nedostatky jakosti nebo užitné vlastnosti (které nejsou vadou Výrobku), včetně parametrů neuvedených výrobcem v technické dokumentaci Výrobku.
Poškození, úpravu nebo jiný zásah do Výrobku, provedený k tomu neoprávněnou či neautorizovanou osobou (včetně poškození plomb, pečetí, šroubů, nýtů aj.).
Výrobek použitý k závodním, soutěžním nebo jiným extrémním účelům nad rámec jeho obvyklého užívání či zatížení.
Náhradní díly a součástky, použité při jakékoli opravě nebo úpravě Výrobku, které nebyly schváleny výrobcem Výrobku.

VII. Závěrečné ustanovení

Uplatnění odpovědnosti za vady se v případech neupravených tímto reklamačním řádem řídí u zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, zák. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, v ostatních případech zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.